УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА уебсайта krakejackets.com

Настоящият документ представлява едновременно:

(1) Общите условия или условията на ползване на krakejackets.com, които уреждат правилата за използване на krakejackets.com.(2) Споразумението между продавача и клиента за покупко-продажба през krakejackets.com

2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2.1. Галитрейд ЕООД е дружество с данъчен адрес България, гр. София, Сердикийски събор, ЕИК 205377249, адрес на дейност: гр. София, бул. Ген. Тотлебен № 34, имейл за контакт: galyadimitr@gmail.com

2.2. Продавач на платформата за електронна търговия krakejackets.com може да е всяко лице, което предлага стоки или услуги на трети лица с търговска цел и има сключен съответен договор за това с krakejackets.com

3. ДЕФИНИЦИИ

3.1. Купувач – лице на или над 18 години, което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през платформата за електронна търговия krakejackets.com с или друг търговец krakejackets.com

3.2. Продавач – krakejackets.com или всеки друг търговец, предлагащ стоки или услуги на платформата за електронна търговия krakejackets.com

3.3. krakejackets.com – платформата за електронна търговия krakejackets.com, предоставяна на други търговци, посредством която те предлагат за продажба свои стоки или услуги

3.4. Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образование, което използва Платформата по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.

3.6. Акаунт – раздел от Платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Платформата.

3.7. Любими – раздел в акаунта, който позволява на Клиента да създаде свои списъци

3.8. Списък – уеб страница в Акаунта на Клиента в раздел „Любими“, в която той може да добавя продукти, от които се интересува

3.9. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между krakejackets.com и Клиента, чрез който Клиентът заявява през Платформата, намерението си за купуване на стоки и услуги от Платформата.

3.10. Продукт(-и) и услуга(-и) – всеки предмет на договор за покупко-продажба, сключен между Купувач и Продавач през Платформата.

3.11. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на Платформата, марката Галитрейд или определени стоки и/или услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.

3.12. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на стоки и/или услуги през Платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.

3.13. Съдържание:

•   цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащ връзка с Интернет;

•   съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към krakejackets.com и/или Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;

•   всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на krakejackets.com и/или друг Продавач на Клиента чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;

•   информацията, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;

•   информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма партньорски договори;

•   данни относно Продавач.

3.14. Бюлетин (Newsletter) – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и Услуги и/или промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща.

3.15. Транзакция – действието от страна на krakejackets.com по възстановяване на платена от Купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупко-продажба през Платформата, осъществявано единствено по банков път.

3.16. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.

3.17. Ревю – писмена оценка от страна на притежателя или ползвателя на продукт или услуга, основаваща се на личния опит и уменията на оценяващия да прави качествени коментари и да изрази мнение, дали продуктът или услугата отговаря или не на посочените от производителя характеристики.

3.18. Рейтинг – метод на изчисляване на нивото на задоволство на даден Клиент по отношение на определен продукт. Рейтингът се изразява под формата на звезди, като всеки продукт може да получи оценка от една до пет звезди. Тази степен на удовлетвореност винаги ще бъде придружена с рецензия, написана от Клиента на даден продукт или услуга.

3.19. Коментар – оценка или критична забележка, на края на едно Ревю или на друг коментар.

3.20. Въпрос – форма на обръщение към Клиенти/Купувачи с цел да се получи информация относно дадени продукти или услуги.

3.21. Отговор – писмена информация, която е предадена на Клиента, който е задал въпрос в Платформата, на страницата на определен продукт. Отговорът представлява обяснение, предоставено от един Клиент на друг Клиент в рамките на един диалог.

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Общите условия на krakejackets.com са задължителни за всички Клиенти на Платформата.

4.2. Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването й и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от krakejackets.com по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Клиенти.

4.4. krakejackets.com има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

4.5. Във всеки един случай на промяна на общите условия krakejackets.com ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Платформата. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Платформата при всяко нейно ползване.

4.6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

4.7. krakejackets.com продавачите полагат сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, krakejackets.com уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

4.8. Характеристиките или цените на продуктите, описани в Платформата, могат да бъдат променяни от съответния Продавач по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които krakejackets.com предварително се извинява на своите Клиенти.

4.9. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от krakejackets.com се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

4.10. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.

4.11. Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. krakejackets.com не носи отговорност за политиката на поверителност на уеб сайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока и/или Услуга през Платформата, като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от служител на krakejackets.com от негово име.

5.2. krakejackets.com ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление krakejackets.com прави по електронен път (имейл) или по телефона.

5.3. Затова Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи krakejackets.com уведомява за това Клиентът чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на стоката или услугата.

5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че стоката от Поръчката е готова за изпращане или услугата може да бъде предоставена.

5.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Купувача.

6. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

6.1. Достъпът до Платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

6.2. krakejackets.com си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа, на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на krakejackets.com по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към отдел „Връзки с клиенти“ на krakejackets.com, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. krakejackets.com не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

6.3. Клиентът има право да публикува мнения относно стоки и/или услуги, както и да се свързва с krakejackets.com на посочените адреси в раздел „контакти” на Платформата. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Платформата или игнорирани.

6.4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на Платформата адреси в раздел „Контакти”.

6.5. krakejackets.com може да публикува рекламна или промоционална информация за стоките и/или услугите и/или за предлаганите от него или от други търговци промоции на Платформата, за определен период от време.

6.6. Всички цени на стоките и/или услугите на Платформата са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

6.7. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Плащането с карта към krakejackets.com се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции някои банки начисляват допълнителни такси. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача. Затова krakejackets.com препоръчва на своите клиенти да направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка за Продукти, продавани от krakejackets.com.

7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

7.1. Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-продажба от разстояние, сключен чрез Платформата без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Съответният Продавач ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

8. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

8.1. Всякакво Съдържание, до което Клиентът има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.

8.2. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

8.3. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на krakejackets.com за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между krakejackets.com и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на krakejackets.com, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.

8.4. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от krakejackets.com.

9. ПОРЪЧКА

9.1. Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните стоки и/или услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

9.2. Всяка добавена в количката за покупки стока и/или услуга може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на стока и/или услуга в количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на стоката/услугата.

9.3. Потвърждавайки Поръчката, krakejackets.com потвърждава доставката само на един брой от съответната стока в регистрираната поръчка. Останалите бройки от въпросния модел стоки ще бъдат допълнително потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества.

9.4. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на krakejackets.com във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. Клиентът дава разрешение на krakejackets.com да предостави тези данни на съответния Продавач, когато Поръчката съдържа стоки/услуги на последния.

9.5. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на krakejackets.com и/или Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

9.6. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

• неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;

• осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при онлайн плащания

• предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни.

9.7. Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от krakejackets.com в случай, че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от krakejackets.com. Този срок започва да тече от датата на сключване на Договора за услуги и от датата на получаването на купената Стока от Купувача или трето лица, различно от превозвача. Клиентът следва да върне на krakejackets.com Продукта на посочен адрес.

9.8. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която доказателство от Клиента, че последният е върнал съответния Продукт. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси:

• Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането

• Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента

9.9. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

9.10. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от krakejackets.com Продавачите и всички Клиенти по отношение на стоките, предлагани от krakejackets.com, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на Продавача запечатани.

9.11. Със създаването на Акаунт Клиентът има възможност да използва секция (раздел), наречена „Любими“, в която може да създава Списъци. Тези списъци могат да бъдат публични или лични. Публичните списъци ще бъдат видими за всички трети лица, с които Клиентът ги е споделил в социалните мрежи, както и за всички Клиенти с Акаунти в Платформата. Личните списъци ще са видими единствено за Клиента, който ги е създал. Клиентът сам ще определя кои списъци ще са публични и кои лични. Той може да сменя статута на всеки списък по всяко време.

10. СТОКИ / УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

10.1. Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

•   при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;

•   при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

•   при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

11. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

11.1. Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на krakejackets.com, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели от krakejackets.com: (1) поддържане на акаунта на Клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им; (2) изпращане на Бюлетини или периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

11.2. Клиентът се съгласява да предостави на krakejackets.com неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка с Платформата, независимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Платформата.

11.3. С предоставянето на свои данни на krakejackets.com (включително и-мейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват krakejackets.com или трети лица, които са куриери, търговци, партньори на krakejackets.com и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които krakejackets.com може да разработи общи програми за офертиране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.

11.4. С предоставянето на свои лични данни на krakejackets.com Клиентът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на krakejackets.com и дава изричното си и еднозначно съгласие тези данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани съгласно целите, упоменати в т. 11.1.

12. РЕКЛАМА

12.1. В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Платформата, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Бюлетини.

12.2. Отказа си от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време, използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин, като промени настройките в акаунта си в „Моите абонаменти“ или като се свърже с krakejackets.com по какъвто и да е друг начин, включително но не само по имейл.

12.3. Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

13. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

13.1. Цените на Стоките и Услугите, обявени в Платформата, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

13.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.

13.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

13.4. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки / предоставени Услуги въз основа на информацията, предоставена от Клиента.

13.5. krakejackets.com издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока и/или Услуга, предлагана на Платформата от krakejackets.com. Клиентът е съгласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването й в Акаунта му.

13.6. krakejackets.com не издава и не праща фактури за покупки или други плащания, свързани с покупки на Стоки и/или Услуги, предлагани от Продавачите, които имат задължението да правят това съгласно действащото българско законодателство.

13.7. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

13.8. В случай, че в акаунта на Клиента има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен като основен.

14. ДОСТАВКА НА СТОКИ

14.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.

14.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи.

14.3. krakejackets.com ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите не само на територията на България. Цената на доставката на стоки, предлагани от krakejackets.com ще бъде доведена до знанието на Клиентите.

15. ГАРАНЦИИ

15.1. Продавачът е отговорен за съответствието на предлаганата от него Стока със сключения Договор. Има категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция.

15.2. Условията за ползване, манипулация и транспортиране на един разопакован продукт са същите, както на веднъж опакованите продукти от производителя и се ползват със същите предимства освен, ако не е посочено друго в страницата на Стоката.

16. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

16.1. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

17. ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕВЮТА, КОМЕНТАР, ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

17.1. Писането на Ревюта, Коментари, Въпроси и Отговори може да се прави от Клиента, в раздел „Въпроси и отговори на клиенти” и „Ревюта”. Написаните информации могат да бъдат както положителни, така и отрицателни и трябва да се отнасят за характеристиките и начина на употреба на дадена стока или услуга.

17.2. В момента на регистрацията на дадено Ревю/Коментар/Въпрос/Отговор на Платформата, Клиентите дават на krakejackets.com един неизключителен, постоянен, безвъзвратен, териториално неограничен лиценз и правото на krakejackets.com да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, разпространява и показва това съдържание.

17.3. Всеки Клиент, в момента на публикуването на Ревю/Коментар/Въпрос/Отговор в посочените раздели, се задължава да спазва следните правила:

•   да се позовава само на характеристики и/или начина на употреба на определен продукт или услуга, избягвайки информация, свързана с аспекти, които могат да се променят (напр. цена или промоционални оферти);

•     да използва подходящ изказ, несъдържащ обидни изрази или такива, който могат да засегнат права на трето лице;

•   да помести правилно въведеното съдържание на Платформата както следва: всеки въпрос да бъде публикуван в раздел „Въпроси и отговори на клиенти” и всяко Ревю да бъде публикувано в раздел „Ревюта”.

•   да се увери, че въведената от него информация е реалистична, коректна, неподвеждаща и в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица

•   да не вписва Ревюта/Коментари/Въпроси/Отговори, които съдържат материали с рекламен характер;

•   да не използва Ревю/Коментари/Въпроси/Отговори като средство за комуникация с Продавача, за тази цел ще се използват данните за контакт на Продавача, публикувани на Платформата.

17.4. Освен критичната реалистична оценка, в момента на публикуването на дадено Ревю, Клиентът следва да добави и Рейтинг за съответния продукт или услуга. Рецензиите, заедно със съответните им Рейтинги, ще повлияят на общия Рейтинг на продукта или услугата, който ще се изрази чрез цифра в близост до Стоката. Така, една Рецензия, която е придружена с висок Рейтинг води до покачване на общия Рейтинг, а една Рецензия, която е придружена от нисък Рейтинг, води до намаляване на общия рейтинг.

17.5. Клиентите, които публикуват Ревюта, към които прикачват фото или видео файлове ще спазват следните правила:

• качените файлове ще съдържат изображения и/или видео клипове относно стоката или услугата, за която пишат Ревютата, уверявайки се, че качените файлове не нарушават авторските права на трети лица;

• качените файлове не съдържат насилие, съдържание, неподходящо за деца, нецензурен език или друго съдържание, което обижда друго лице/група от хора въз основа на раса или етнически произход, религия, инвалидност, пол, възраст, военна служба, сексуална или политическа ориентираност или съдържа каквато и да е друга форма на дискриминация;

• качените файлове не съдържат информация, свързана с други лица;

17.6. Когато Клиент съобщи, че някое Ревю/Коментар/Въпрос или Отговор има неадекватно съдържание, това съдържание е внимателно разглеждано от krakejackets.com, за да може последният да определи дали нарушава условията за ползване на Платформата. Публикуваните текстовете, снимки или видео клипове сe премахват от Платформата само след проверка от страна на krakejackets.com.

17.7. В случай, че krakejackets.com констатира многократно нарушение на настоящите Условия за полазване, то той си запазва правото да ограничи възможността на Клиента да публикува Ревюта/Коментари/Въпроси и Отговори в раздела „Въпроси и Отговори на клиенти” и „Ревюта” без да е длъжен да се обосновава за това.

18. ОТГОВОРНОСТ

18.1. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

19. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

19.1. krakejackets.com е задължен да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.

19.2. Целта на събирането на данните е: уведомяването на Клиентите относно информацията в техните Акаунти, уведомяването на Купувачите относно статуса на Поръчките им, оценката на предлаганите Стоки и Услуги, други търговски дейности, рекламиране на Стоките и Услугите, маркетингови цели, реклама, медийни, административни, изследователски цели, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на Клиента.

19.3. Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на Акаунт и/или Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на krakejackets.com

19.4. Всеки Купувач се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са му гарантирани правата.

19.5. Купувачът се съгласява и разрешава на krakejackets.com да предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона.

20. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

20.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

20.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.